ارسال از طریق بانک اطلاعاتی با گارانتی خط تبلیغاتی (SendBankWithBackupLine)

برای خرید سامانه پیامک همین الان در پیامک آموت ثبت نام کنید

متد وب سرویس ارسال از طریق بانک اطلاعاتی با گارانتی خط تبلیغاتی (SendBankWithBackupLine)

آخرین بروزرسانی دوشنبه 6 دی 1400 10:45
Loading

متد SendBankWithBackupLine

از طریق این متد می توانید پیامک های خود را با استفاده از بانک اطلاعاتی و با گارانتی خط تبلیغاتی (98) ارسال نمایید ، در صورتی که شماره دریافت کننده در لیست سیاه باشد از طریق خط تبلیغاتی (98) به ایشان ارسال انجام میگردد.

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
UserNameString الزامینام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordString الزامیرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
SendDateTimeObject الزامیزمان ارسال پیامک
SMSMessageTextString الزامیمتن پیامک
LineNumberString الزامیشماره خط
BackupLineNumberString الزامیشماره خط پشتیبان
BankIDLong الزامیکد بانک اطلاعاتی
OrderTypeString الزامیترتیب انتخاب
Sequential = 0, Random = 1,
FromRowInt الزامیاز ردیف
CountInt الزامیتعداد

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObjectresult.Data شامل آرایه ای از یک کلاس با مقادیر
{
Status = وضعیت ,
MessageID = کد پیامک (کد شماره کمپین) ,
Mobile = شماره موبایل
}

نمونه کد

Loading
string UserName = "MyUserName";
string Password = "MyPassword";
DateTime SendDateTime = DateTime.Now;
string SMSMessageText = "پیامک تستی من";

string LineNumber = "public";
string BackupLineNumber = "98";

long BankID = 0;
SMS.SendOrderType SendOrderType = SMS.SendOrderType.Sequential;
int FromRow = 0;
int Count = 100;

SMS.WebService2SoapClient client = new SMS.WebService2SoapClient("WebService2Soap12");

SMS.SendResult result = client.SendBankWithBackupLine(UserName, Password, SendDateTime, SMSMessageText,

    LineNumber,
    BackupLineNumber,

    BankID, SendOrderType, FromRow, Count);

if (result.Status == SMS.Status.Success)
{
    //خروجی
}
$url = "https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx/SendBankWithBackupLine_REST";

$url = $url."?"."UserName=".urlencode("MyUserName");
$url = $url."&"."Password=".urlencode("MyPassword");

$nowIran = new DateTime('now', new DateTimeZone('IRAN'));
$url = $url."&"."SendDateTime=".urlencode($nowIran->format('c'));

$url = $url."&"."SMSMessageText=".urlencode("پیامک تستی من");
$url = $url."&"."LineNumber=public";
$url = $url."&"."BackupLineNumber=98";

$url = $url."&"."BankID=0";
$url = $url."&"."SendOrderType=Sequential";
$url = $url."&"."FromRow=0";
$url = $url."&"."Count=0";

$json = file_get_contents($url);
echo $json;

//$result = json_decode($json);
//echo $result->Status;
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");

$sms_client = new SoapClient('https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx?wsdl', array('encoding'=>'UTF-8'));

$parameters['UserName'] = "MyUserName";
$parameters['Password'] = "MyPassword";

$nowIran = new DateTime('now', new DateTimeZone('IRAN'));
$parameters['SendDateTime'] = $nowIran->format('c');

$parameters['SMSMessageText'] = "پیامک تستی من";

$parameters['LineNumber'] = "public";
$parameters['BackupLineNumber'] = "98";

$parameters['BankID'] = 0;
$parameters['SendOrderType'] = "Sequential";
$parameters['FromRow'] =0;
$parameters['Count'] = 100;

$result = $sms_client->SendBankWithBackupLine($parameters)->SendBankWithBackupLineResult;
echo $result;