حذف مخاطب (ContactDelete)

برای خرید سامانه پیامک همین الان در پیامک آموت ثبت نام کنید

متد وب سرویس حذف مخاطب (ContactDelete)

آخرین بروزرسانی شنبه 27 شهریور 1400 13:39
Loading

متد ContactDelete

از طریق این متد می توانید یک مخاطب را از دفترچه تلفن پنل کاربری خود حذف نمائید.

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
UserNameString الزامینام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordString الزامیرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
ContactIDLong الزامیکد مخاطب

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObject

نمونه کد

Loading
string UserName = "MyUserName";
string Password = "MyPassword";

long ContactID = 0;

SMS.WebService2SoapClient client = new SMS.WebService2SoapClient("WebService2Soap12");

SMS.ContactDeleteResult result = client.ContactDelete(UserName, Password, ContactID);

if (result.Status == SMS.Status.Success)
{
    //خروجی
}
$url = "https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx/ContactDelete_REST";

$url = $url."?"."UserName=".urlencode("MyUserName");
$url = $url."&"."Password=".urlencode("MyPassword");

$url = $url."&"."ContactID=0";

$json = file_get_contents($url);
echo $json;

//$result = json_decode($json);
//echo $result->Status;
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");

$sms_client = new SoapClient('https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx?wsdl', array('encoding'=>'UTF-8'));

$parameters['UserName'] = "MyUserName";
$parameters['Password'] = "MyPassword";

$parameters['ContactID'] = 0;

$result = $sms_client->ContactDelete($parameters)->ContactDeleteResult;
echo $result;