دریافت لیست گروههای (برچسب های) مخاطبین (ContactGroupList)

برای خرید سامانه پیامک همین الان در پیامک آموت ثبت نام کنید

متد وب سرویس دریافت لیست گروههای (برچسب های) مخاطبین (ContactGroupList)

آخرین بروزرسانی یکشنبه 12 دی 1400 12:03
Loading

متد ContactGroupList

از طریق این متد می توانید لیست گروههای (برچسب های) مخاطبین موجود در دفترچه تلفن دریافت نمائید.

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
UserNameString الزامینام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordString الزامیرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObject

نمونه کد

Loading
string UserName = "MyUserName";
string Password = "MyPassword";

SMS.WebService2SoapClient client = new SMS.WebService2SoapClient("WebService2Soap12");

SMS.AccountStatusResult result = client.ContactGroupList(UserName, Password);

if (result.Status == SMS.Status.Success)
{
    //خروجی
}
$url = "https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx/ContactGroupList_REST";

$url = $url."?"."UserName=".urlencode("MyUserName");
$url = $url."&"."Password=".urlencode("MyPassword");

$json = file_get_contents($url);
echo $json;

//$result = json_decode($json);
//echo $result->Status;
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");

$sms_client = new SoapClient('https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx?wsdl', array('encoding'=>'UTF-8'));

$parameters['UserName'] = "MyUserName";
$parameters['Password'] = "MyPassword";

$result = $sms_client->ContactGroupList($parameters)->AccountStatusResult;
echo $result;//خروجی