ایجاد ارسال هوشمند دوره ای (CourseCreateSimple)

ایجاد ارسال هوشمند دوره ای (CourseCreateSimple) آخرین بروزرسانی پنجشنبه 20 آذر 1399 09:48

Loading

متد CourseCreateSimple

از طریق این متد می توانید یک برنامه ارسال دوره ای هوشمند را ایجاد نمایید ، در صورتی که پنل دارای اعتبار باشد ارسال ها به صورت خود کار انجام می گردد.

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
UserNameString الزامینام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordString الزامیرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
CourseGroupIDLong الزامیکد گروه برنامه ارسال دوره ای هوشمند
CourseTypeString الزامینوع برنامه هوشمند
Yearly = 0, Monthly = 1, Weekly = 2, Daily = 3,
CourseDateTimeObject الزامیزمان شروع برنامه
TitleString الزامیعنوان
MobileString الزامیموبایل
SMSMessageTextString الزامیمتن پیامک
LineNumberString الزامیشماره خط

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObject

نمونه کد

Loading
هنوز نمونه کدی برای این متد تعریف نشده است