فعال کردن آدرس انتقال دلیوری (RelayMessageDeliverySetActive)

متد وب سرویس فعال کردن آدرس انتقال دلیوری (RelayMessageDeliverySetActive)

آخرین بروزرسانی شنبه 27 شهریور 1400 15:02
Loading

متد RelayMessageDeliverySetActive

از طریق این متد می توانید یک آدرس "انتقال دلیوری پیامهای ارسالی" را فعال یا غیرفعال نمایید.

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
UserNameString الزامینام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordString الزامیرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
RelayMessageDeliveryIDLong الزامیکد آدرس "انتقال دلیوری پیامهای ارسالی"
ActiveBool الزامیفعال بودن

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObject

نمونه کد

Loading
string UserName = "MyUserName";
string Password = "MyPassword";

long RelayMessageDeliveryID = 0;
bool Active = true;

AmootSMS.AmootSMSWebService2SoapClient client = new AmootSMS.AmootSMSWebService2SoapClient("AmootSMSWebService2Soap12");

AmootSMS.Status result = client.RelayMessageDeliverySetActive(UserName, Password, RelayMessageDeliveryID, Active);

if (result == AmootSMS.Status.Success)
{
    //خروجی
}
$url = "https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx/RelayMessageDeliverySetActive_REST";

$url = $url."?"."UserName=MyUserName";
$url = $url."&"."Password=MyPassword";

$url = $url."&"."RelayMessageDeliveryID=0";
$url = $url."&"."Active=true";

$json = file_get_contents($url);
echo $json;

//$result = json_decode($json);
//echo $result->Status;
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");

$sms_client = new SoapClient('https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx?wsdl', array('encoding'=>'UTF-8'));

$parameters['UserName'] = "MyUserName";
$parameters['Password'] = "MyPassword";

$parameters['RelayMessageDeliveryID'] = 0;
$parameters['Active'] = true;

$result = $sms_client->RelayMessageDeliverySetActive($parameters)->RelayMessageDeliverySetActiveResult;
echo $result;