افزودن آدرس انتقال پیامهای دریافتی (RelayRecieveMessageCreate)

افزودن آدرس انتقال پیامهای دریافتی (RelayRecieveMessageCreate) آخرین بروزرسانی پنجشنبه 20 آذر 1399 11:28

Loading

متد RelayRecieveMessageCreate

از طریق این متد می توانید یک آدرس جدید به لیست آدرسهای "انتقال پیامهای دریافتی" اضافه می کند.

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
UserNameString الزامینام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordString الزامیرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
URLAddressString الزامیآدرس URL

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObject

نمونه کد

Loading
هنوز نمونه کدی برای این متد تعریف نشده است