افزودن آدرس انتقال پیامهای دریافتی (RelayRecieveMessageCreate)

برای خرید سامانه پیامک همین الان در پیامک آموت ثبت نام کنید

متد وب سرویس افزودن آدرس انتقال پیامهای دریافتی (RelayRecieveMessageCreate)

آخرین بروزرسانی شنبه 27 شهریور 1400 15:00
Loading

متد RelayRecieveMessageCreate

از طریق این متد می توانید یک آدرس جدید به لیست آدرسهای "انتقال پیامهای دریافتی" اضافه می کند.

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
UserNameString الزامینام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordString الزامیرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
URLAddressString الزامیآدرس URL

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObject

نمونه کد

Loading
string UserName = "MyUserName";
string Password = "MyPassword";

string URLAddress = "http://Mysite.com/RelayRecieveMessage";

SMS.WebService2SoapClient client = new SMS.WebService2SoapClient("WebService2Soap12");

SMS.RelayRecieveMessageCreateResult result = client.RelayRecieveMessageCreate(UserName, Password, URLAddress);

if (result.Status == SMS.Status.Success)
{
    //خروجی
}
$url = "https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx/RelayRecieveMessageCreate_REST";

$url = $url."?"."UserName=".urlencode("MyUserName");
$url = $url."&"."Password=".urlencode("MyPassword");
$url = $url."&"."URLAddress=".urlencode( "http://Mysite.com/RelayRecieveMessage");

$json = file_get_contents($url);
echo $json;

//$result = json_decode($json);
//echo $result->Status;
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");

$sms_client = new SoapClient('https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx?wsdl', array('encoding'=>'UTF-8'));

$parameters['UserName'] = "MyUserName";
$parameters['Password'] = "MyPassword";

$parameters['URLAddress'] = "http://Mysite.com/RelayRecieveMessage";

$result = $sms_client->RelayRecieveMessageCreate($parameters)->RelayMessageDeliveryCreateResult;
echo $result;