ایجاد ارسال هوشمند دوره ای با گارانتی خط تبلیغاتی (CourseCreateWithBackupLine)

برای خرید سامانه پیامک همین الان در پیامک آموت ثبت نام کنید

متد وب سرویس ایجاد ارسال هوشمند دوره ای با گارانتی خط تبلیغاتی (CourseCreateWithBackupLine)

آخرین بروزرسانی دوشنبه 6 دی 1400 10:52
Loading

متد CourseCreateWithBackupLine

از طریق این متد می توانید یک برنامه ارسال دوره ای هوشمند را ایجاد نمایید ، در صورتی که شماره دریافت کننده در لیست سیاه باشد از طریق خط تبلیغاتی (98) به ایشان ارسال انجام میگردد.

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
UserNameString الزامینام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordString الزامیرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
CourseGroupIDLong الزامیکد گروه برنامه ارسال دوره ای هوشمند
CourseTypeString الزامینوع برنامه هوشمند
Yearly = 0, Monthly = 1, Weekly = 2, Daily = 3,
CourseDateTimeObject الزامیزمان شروع برنامه
TitleString الزامیعنوان
MobileString الزامیموبایل
SMSMessageTextString الزامیمتن پیامک
LineNumberString الزامیشماره خط
BackupLineNumberString الزامیشماره خط پشتیبان

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObject

نمونه کد

Loading
string UserName = "MyUserName";
string Password = "MyPassword";

long CourseGroupID = 0;
SMS.CourseType CourseType = SMS.CourseType.Daily;
DateTime CourseDateTime = DateTime.Now.Date;
string Title = "";
string Mobile = "9120000000";
string SMSMessageText = "پیامک تستی من";
string LineNumber = "public";
string BackupLineNumber = "98";

SMS.WebService2SoapClient client = new SMS.WebService2SoapClient("WebService2Soap12");

SMS.CourseCreateResult result = client.CourseCreateWithBackupLine(UserName, Password,
  CourseGroupID,
  CourseType,
  CourseDateTime,
  Title,
  Mobile,
  SMSMessageText,
  LineNumber,
  BackupLineNumber
  );

if (result.Status == SMS.Status.Success)
{
  //خروجی
}
$url = "https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx/CourseCreateWithBackupLine_REST";

$url = $url."?"."UserName=".urlencode("MyUserName");
$url = $url."&"."Password=".urlencode("MyPassword");

$url = $url."&"."CourseGroupID=0";
$url = $url."&"."CourseType=Daily";

$nowIran = new DateTime('now', new DateTimeZone('IRAN'));
$url = $url."&"."CourseDateTime=".$nowIran->format('c');

$url = $url."&"."Title=MyTitle";
$url = $url."&"."Mobile=9120000000";
$url = $url."&"."SMSMessageText=".urlencode("پیامک تستی من");
$url = $url."&"."LineNumber=public";
$url = $url."&"."BackupLineNumber=98";

$json = file_get_contents($url);
echo $json;

//$result = json_decode($json);
//echo $result->Status;
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");

$sms_client = new SoapClient('https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx?wsdl', array('encoding'=>'UTF-8'));

$parameters['UserName'] = "MyUserName";
$parameters['Password'] = "MyPassword";

$parameters['CourseGroupID'] = 0;
$parameters['CourseType'] = "Daily";

$nowIran = new DateTime('now', new DateTimeZone('IRAN'));
$parameters['CourseDateTime'] = $nowIran->format('c');

$parameters['Title'] = "";
$parameters['Mobile'] = "9120000000";
$parameters['SMSMessageText'] = "پیامک تستی من";
$parameters['LineNumber'] = "public";
$parameters['BackupLineNumber'] = "98";

$result = $sms_client->CourseCreateWithBackupLine($parameters)->CourseCreateWithBackupLineResult;
echo $result;