فعال کردن آدرس انتقال پیامهای دریافتی (RelayRecieveMessageSetActive)

برای خرید سامانه پیامک همین الان در پیامک آموت ثبت نام کنید

متد وب سرویس فعال کردن آدرس انتقال پیامهای دریافتی (RelayRecieveMessageSetActive)

آخرین بروزرسانی شنبه 27 شهریور 1400 15:04
Loading

متد RelayRecieveMessageSetActive

از طریق این متد می توانید یک آدرس "انتقال پیامهای دریافتی" را فعال یا غیرفعال نمایید.

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
UserNameString الزامینام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordString الزامیرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
RelayRecieveMessageIDLong الزامیکد آدرس "انتقال پیامهای دریافتی"
ActiveBool الزامیفعال بودن

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObject

نمونه کد

Loading
string UserName = "MyUserName";
string Password = "MyPassword";

long RelayRecieveMessageID = 0;
bool Active = true;

SMS.WebService2SoapClient client = new SMS.WebService2SoapClient("WebService2Soap12");

SMS.Status result = client.RelayRecieveMessageSetActive(UserName, Password, RelayRecieveMessageID, Active);

if (result == SMS.Status.Success)
{
    //خروجی
}
$url = "https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx/RelayRecieveMessageSetActive_REST";

$url = $url."?"."UserName=".urlencode("MyUserName");
$url = $url."&"."Password=".urlencode("MyPassword");

$url = $url."&"."RelayRecieveMessageID=0";
$url = $url."&"."Active=true";

$json = file_get_contents($url);
echo $json;

//$result = json_decode($json);
//echo $result->Status;
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");

$sms_client = new SoapClient('https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx?wsdl', array('encoding'=>'UTF-8'));

$parameters['UserName'] = "MyUserName";
$parameters['Password'] = "MyPassword";

$parameters['RelayRecieveMessageID'] = 0;
$parameters['Active'] = true;

$result = $sms_client->RelayRecieveMessageSetActive($parameters)->RelayRecieveMessageSetActiveResult;
echo $result;