دریافت پیامک ارسالی (GetMessage)

برای خرید سامانه پیامک همین الان در پیامک آموت ثبت نام کنید

متد وب سرویس دریافت پیامک ارسالی (GetMessage)

آخرین بروزرسانی شنبه 27 شهریور 1400 14:51
Loading

متد GetMessage

از طریق این متد می توانید پیامکی که ارسال نمودید را دریافت نمایید.

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
UserNameString الزامینام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordString الزامیرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
MessageIDLong الزامیکد پیام

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObject

نمونه کد

Loading
string UserName = "MyUserName";
string Password = "MyPassword";
long MessageID = 1000;

SMS.WebService2SoapClient client = new SMS.WebService2SoapClient("WebService2Soap12");

SMS.MessageResult result = client.GetMessage(UserName, Password, MessageID);

if (result.Status == SMS.Status.Success)
{
    //خروجی
}
$url = "https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx/GetMessage_REST";

$url = $url."?"."UserName=".urlencode("MyUserName");
$url = $url."&"."Password=".urlencode("MyPassword");
$url = $url."&"."MessageID=1000";

$json = file_get_contents($url);
echo $json;

//$result = json_decode($json);
//echo $result->Status;
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");

$sms_client = new SoapClient('https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx?wsdl', array('encoding'=>'UTF-8'));

$parameters['UserName'] = "MyUserName";
$parameters['Password'] = "MyPassword";
$parameters['MessageID'] = 1000;

$result = $sms_client->GetMessage($parameters)->GetMessageResult;
echo $result;